Projekty

QualiTePE – Kvalitní výuka tělesné výchovy

Projekt QualiTePe je projekt, jehož cílem je spojujit odborníky z různých evropských zemí působící v segmentu výuky tělesné výchovy a dosáhnout shody na tom, co je dobrá a kvalitní výuka tělesné výchovy. Koncepce rámce QualityTePE, vyvinutého v rámci projektu, stanoví základní rozměry a charakteristiky výuky tělesné výchovy, které zajistí kvalitní výuku tělesné výchovy. Tato koncepce byla vypracována na základě přehledů výzkumu; empirických studií a následně výsledků delfského průzkumu provedeného s účastníky z partnerských zemí projektu. Měla by poskytnout standardy a kritéria týkající se prvků kvalitní výuky tělesné výchovy. Nástroj QualiTePE je navržen tak, aby poskytoval formativní hodnocení výuky tělesné výchovy.

Číslo: 2021-1-LU01-KA220-HED-000032228

Hlavní řešitel: University of Luxembourg

Spoluřešitelé: EUPEA, Univerzita v Goteborgu, Masarykova Univerzita, Pedagogická vysoká

škola v Curychu, Stichting Fontys Nizozemí,Universita v Seville, Univerzita v Hamburku,

Univerzita ve Strasburku, Univerzita College Cork, Irsko, Univerzita v Lublani

Doba řešení: 1.1.2022-30.6.2024

Web projektu
ePhyLi

Cílem projektu ePhyLi je podpořit informovanost a aktivitu v prostředí podporujícím zdraví a zdravý životní styl. Toho bude dosaženo zvýšením znalostí a porozumění pojmu pohybová gramotnost u vysokoškolských studentů, kteří studují tělesnou výchovu ,sportovní pedagogiku, sport a tělesnou výchovu, učitelství pro základní školy a příbuzné obory a hodlají se stát učiteli tělesné výchovy a nebo učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů na základních školách vyučujícími tělesnouvýchovu,  jejich řádnou přípravou na další podporu pohybové gramotnosti u svých žáků v rámci jejich budoucí učitelské kariéry. Bude podpořen herní přístup k digitálnímu vzdělávání směřující k návrhu a vývoji elektronické knihy, seriózní digitální hry (mobilní aplikace) a elektronické platformy s in teraktivními výukovými materiály, které mohou být využity vysokoškolskými institucemi (VŠ) v rámci přípravy budoucích učitelů (tělesné výchovy).

Číslo projektu: 101089928

Webové stránky projektu: https://www.ephyliproject.eu/

Hlavní řešitel: University of Central Lancashire

Spoluřešitelé: University of Bolzano, EUPEA, Infinitivity Design Labs, Grantxpert Consulting

Doba řešení: 1.11.2022-31.10.2025

 

Web projektu
BMC-EU

Projekt se zabývá testováním základních motorických kompetencí u dětí základních škol ve 13 evropských zemích a jejich následným srovnáním. Na základě prvních výsledků se druhá část zaměří na workshopy pro učitele, kteří by toto testování jako základ diagnostiky v TV mohli realizovat. Testy jsou zaměřeny na dvě oblasti - oblast manipulace s předmětem (např. házení na terč) a oblast manipulace či ovládání vlastního těla v pohybu (např. běh se změnou směru, rovnováha na kladince).Zapojena je Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně pod vedením PhDr. Petra Vlčka, Ph.D.

Web projektu
Evropský školský sportovní den

Celoevropský projekt, jehož cílem je zorganizovat jeden den v roce na zapojených školách a věnovat ho oslavám sportu. Tento den se žáci věnují aktivně hrám, různě se zapojují do sportovních soutěží a například v roce 2016 se projekt rozšířil do 20 zemí a zapojeno bylo více než 1,5 milionu studentů. Více informací na webových stránkách. Koordinátor projektu v ČR - Mgr. Marek Trávníček (kontakt na webu essd.eu).

Web projektu
Ukončené projekty
Evropská observatoř tělesné výchovy

Projekt se zabývá srovnáním rozdílů v jednotlivých zapojených zemích v oblasti tělesné výchovy, školního sportu a volnočasových aktivit pomocí dotazníkového šetření, na jejímž základě bude vytvořen manuál pro externí monitorování a nástroj pro interní monitoring použitelný školami, učiteli a zejména učiteli TV. Sběr informací proběhl v prvním roce šetření, v roce 2019 je cílem tvorba obou nástrojů a jejich pilotní testování ve 4 třídách v rámci zapojených škol. V roce 2020 pak bude cílem rozšířit povědomí o těchto nástrojích pomocí národního workshopu v zapojených zemích a celkově souhrnně za projekt.Zapojena je Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením doc. Mgr. Jany Vašíčkové, Ph.D.

Web projektu
HEPAS – HEALTHY AND PHYSICALLY ACTIVE SCHOOLS IN EUROPE

The proposed project is aimed at building up capacity of school-related stakeholders – like teachers, educators, school headmasters – when it comes to the improvement of school-based physical activity for children and adolescents, as well as their healthy lifestyles in general.

Web projektu