Spolupracujeme

EUPEA
 • EUPEA je nezisková a nevládní profesní organizace sdružující národní asociace tělovýchovných pracovníků.
 • EUPEA propaguje tělesnou výchovu a školní sport v Evropě tím, že spolupracuje s příslušnými vládními a nevládními organizacemi a jednotlivými odborníky a profesionály.
 • Členem se může stát každá legitimní národní tělovýchovná asociace v evropské zemi.
 • Členy EUPEA je více než 30 národních tělovýchovných asociací v Evropě.
www.eupea.com
ČŠI
 • Česká školní inspekce je národní autoritou pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání, samostatným správním úřadem ČR s celostátní působností zřízeným ze zákona, organizační složkou státu a služebním úřadem podle zákona o státní službě.
 • Organizačně je ČŠI členěna na ústředí se sídlem v Praze pod vedením ústředního školního inspektora a 14 krajských inspektorátů.
www.csicr.cz
ČAAPA
Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit je spolek, který je národní organizací s cílem propagovat a rozšiřovat vědomosti, zkušenosti a výsledky vědeckého bádání v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a kinantropologie a jejich praktické aplikace ku prospěchu všech osob.
www.caapa.cz
SAZKA Olympijský víceboj
 • Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v ČR.
 • Je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, které se mohou s dětmi jednoduše zapojit v hodinách tělesné výchovy.
www.sazkaolympijskyviceboj.cz
FTK UP Olomouc
www.ftk.upol.cz
FSPS MUNI Brno
www.fsps.muni.cz
FTVS UK Praha
www.ftvs.cuni.cz
Pedagogické fakulty s katedrami vzdělávajícími budoucí učitele tělesné výchovy či 1.stupně ZŠ.
 • PdF MUNI Brno
 • PdF OSU Ostrava
 • PdF UHK Hradec Králové
 • PdF ÚJEP Ústí nad Labem
 • PdF ZČU Plzeň
 • PdF JČU České Budějovice
 • Fakulta přírodně-humanitní a pedagogická TUL Liberec